Posts Tagged ‘tamizh’

A beautiful song in AbhOgi: thanga ratham vanthathu veedhiyilE

November 24, 2016

தங்கரதம் வந்தது, வீதியிலே,
ஒரு தளிர்மேனி வந்தது தேரினிலே
மரகதத் தோரணம்அசைந்தாட
நல்ல மாணிக்க மாலைகள்கவிபாட

செவ்விள நீரின்கண் திறந்து
செம்மாதுளையின்மணி வாய் பிளந்து
முளைவிடும் தண்டில்கோலமிட்டு மூவருலா வந்த காலங்கள் போலே
தங்கரதம் வந்தது

மாங்கனிக் கன்னத்தில், தேனூற சிறு மைவிழிக்கிண்ணத்தில்மீன் ஆட
தேன் தரும் போதைகள், போராட
தேவியின்பொன் மேனி தள்ளாட ஆட
இருவரும்:- தங்கரதம் வந்தது

THANGA RATHAM VANTHATHU VEETHIYILEY – movie: Kalai Kovil (கலைக்கோயில்)

Life and death…and thoughts

September 25, 2014

ஜென்மம் நிறைந்தது சென்றவர் வாழ்க
சிந்தை கலங்கிட வந்தவர் வாழ்க
நீரில் மிதந்திடும் கண்களும் காய்க
நிம்மதி நிம்மதி இவ்விடம் சூழ்க

The life is over; hail to the person who left.
Hail to the person who concerned us.
Let the eyes swimming in tears dry up;
Let peace and calm prevail.

ஜனனமும் பூமியில் புதியது இல்லை
மரணத்தை போல் ஒரு பழையதும் இல்லை
இரண்டும் இல்லாவிடில் இயற்கையும் இல்லை
இயற்கையின் ஆணைதான் ஞானத்தின் எல்லை

Birth is nothing new upon this earth.
There is nothing older than death.
Without both, there is no Nature.
The laws of Nature are the far reaches of wisdom.

பாசமுலவிய கண்களும் எங்கே
பாய்ந்து துலாவிய கைகளும் எங்கே
தேசம் அளாவிய கால்களும் எங்கே
தீ உண்டதென்றது சாம்பலும் இங்கே

Where are the eyes filled with love?
Where are the hands that moved?
Where are the feet that straddled this earth
There are only the ashes, after the consuming fire.

கண்ணில் தெரிந்தது காற்றுடன் போக
மண்ணில் பிறந்தது மண்ணுடன் சேர்க
எலும்பு சதை கொண்ட உருவங்கள் போக
எச்சங்களால் அந்த இன்னுயிர் வாழ்க

What one could see, goes with the wind.
What is born on earth, returns to the earth.
The form made of flesh and bones disappears
May the soul live forever.

பிறப்பு இல்லாமலே நாளொன்று இல்லை
இறப்பு இல்லாமலும் நாளொன்று இல்லை
நேசத்தினால் வரும் நினைவுகள் தொல்லை
மறதியை போல் ஒரு மாமருந்தில்லை

There is no day without a birth
There is no day without a death
The memories born out of love trouble us.
There is no medicine like forgettin.

கடல் தொடும் ஆறுகள் கலங்குவதில்லை
தரை தொடும் தரைகள் அழுவதும் இல்லை
நதி மழை போன்றதே விதி ஒன்று கண்டும்
மதி கொண்ட மானுடர் மயங்குவதென்ன

The rivers which the ocean touches, do not worry;
The lands that touch other lands, do not weep.
When they percieve a Fate that is a like a river or rain
Why do intelligent humans get enmeshed?

மரணத்தினால் சில கோவங்கள் தீரும்
மரணத்தினால் சில சாபங்கள் தீரும்
வேதம் சொல்லாததை மரணங்கள் கூறும்
விதை ஒன்று வீழ்ந்திடில் செடி வந்து சேரும்

With death, some angers will cease.
With death, some curses will end.
Death clarifies what even the Vedas do not say.
Where a seed falls, a plant will rise.

பூமிக்கு நாமொரு யாத்திரை வந்தோம்
யாத்திரை தீருமுன் நித்திரை கொண்டோம்
நித்திரை போவது நியதி என்றாலும்
யாத்திரை என்பது தொடர் கதையாகும்

We came to this earth on a journey
Before journey’s end, we fell asleep.
Though sleeping is in our destiny,
Our journey is a serial tale.

தென்றலின் பூங்கரம் தீண்டிடும் போதும்
சூரிய கீற்றொளி தோன்றிடும் போதும்
மழழையின் தேன்மொழி செவியுறும் போதும்
மாண்டவர் எம்முடன் வாழ்ந்திட கூடும்

When the soft southern breeze touches us,
When the rays of the rising sun touch us,
When we hear the honeyed sound of the rain,
Those who are departed, may live with us again.

மாண்டவர் சுவாசங்கள் காற்றுடன் சேர்க
தூயவர் கண்ணொளி சூரியன் சேர்க
பூதங்கள் ஐந்திலும் உன்னுடல் சேர்க
போனவர் புண்ணியம் எம்முடன் சேர்க

May the breath of the departed mix with the breeze.
May the light of their eyes mingle with the sun.
May your body merge with the Five Elements
May the good deeds of the departed belong to us.

போனவர் புண்ணியம் எம்முடன் சேர்க
போனவர் புண்ணியம் எம்முடன் சேர்க

May the good deeds of the departed belong to us.
May the good deeds of the departed belong to us.

Here’s the transliteration and a much better translation by R Shankar:

janmam niRaindadu senRavar vAzhga
sindai kalangiDa vandavar vAzhga
nIril midandiDum kaNgaLum kAyga
nimmadi nimmadi ivviDam sUzhga
Life was full, blessed be the departed
Blessed be the ones who made us grieve
May eyes that swim in tears dry out
May tranquility pervade, here and everywhere

jananamum bhUmiyil pudiyadu illai
maraNattai pOl oru pazhaiyadum illai
iraNDum illAviDil iyaRkaiyum illai
iyaRkaiyin ANaidAn nyAnattin ellai
Birth on this earth is nothing new
Nothing more timeworn than death
But without them natural order will perish
The bounds of knowledge are but nature’s mandates

pAsamulAviya kaNgaLum engE
pAyndu tuzhAviya kaigaLum engE
dEsam aLAviya kAlgaLum engE
tI uNDadenRadu sAmbalum ingE
Where are the loving eyes?
Where are the hands that leapt to feel and search?
Where are the feet that measured the world?
Ashes and left-overs (from fire’s meal) are all that remain

kaNNil terindadu kATRuDan pOga
maNNil piRandadu maNNuDan sErga
elumbu sadai koNDa uruvangaL pOga
eccangaLAl anda innuyir vAzhga
What was evident has gone with the wind
Born of the earth, is now unto the earth
Skin and bone have evanesced
May that sweet life live on despite defects

piRappu illAmalE nALonRu illai
iRappu illAmalum nALonRu illai
nEsattinAl varum ninaivugaL tollai
maRadiyai pOl oru mAmarundillai
A day without birth isn’t possible
Nor a day without death
Loving thoughts are the malady
There’s no panacea like amnesia

kaDal toDum ARugaL kalanguvadillai
tarai toDum tAraigaL azhuvadum illai
nadi mazhai pOnRadE vidhi enRu kaNDum
madi koNDa mAnuDar mayanguvadenna
Rivers draining in the ocean are not distressed
Rays touching the ground do not shed tears
Knowing that rivers and rain are but fate
Why are intelligent men bewildered

maraNattinAl sila kOpangaL tIrum
maraNattinAl sila sApangaL tIrum
vEdam sollAdadai maraNangaL kURum
vidai onRu vIzhndiDil seDi vandu sErum
Wrath expires with death
Imprecations vanish with death
What scriptures do not, death does teach
If a seed falls, a tree will result

bhUmikku nAmoru yAttirai vandOm
yAttirai tIrumun nittirai koNDOm
nittirai pOvadu niyadi enRAlum
yAttirai enbadu toDar kadaiyAgum
We’ve come on a journey to this earth
We’ve gone to sleep before journey’s end
Even if sleep were pre-ordained
The journey itself is without end

tenRalin pUnkaram tINDiDum pOdum
sUriya kITRoLi tOnRiDum pOdum
mazhalaiyin tEnmozhi seviyuRum pOdum
mANDavar emmuDan vAzhndiDa kUDum
When the gentle fingers of the wind caress
When a sliver of sunlight sparkles
When the prattle of babes fills our ears
The dead come back to our lives

mANDavar suvAsangaL kATRuDan sErga
tUyavar kaNNoLi sUriyan sErga
bhUtangaL aindilum unnuDal sErga
pOnavar puNNiyam emmuDan sErga
May the breath of the dead mingle with the wind
May the brightness of their eyes brighten the sun
May their bodies become one with the elements
May their virtue become ours

Children, STL, 230814

August 24, 2014

When I say my grandson is de-lightful, I mean it!

After this, he started figuring out how to open the front door, and make good his escape…

And here’s KTB,singing a very old movie song:

The original, with the horrific images of the man of the house beating up his wife and kid, here:

I’ve not taught Boodi Ma the 2nd stanza, talking about how the father, after his bout of anger, will call the child..I am deeply disturbed by the culture that this song shows.

The Booda is not yet very verbal, so his singing videos will have to wait…

Semma Kadi (PJ’s in Tamizh)

April 28, 2014

Untranslatable, so I am leaving them as they are….

Nama adicha athu mottai,
Athuva vilundha athu sottai!

‘Dye’ na mandayila podurathu,
‘Die’ na mandaya podurathu

Thannikulla kappal pona jolly…
Kappalkulla thanni pona gali…
elephant mela namma ukandha savari
elephant namma mela okandha oppari!!!!

Running racela kaal evalavu vegama odinaalum, !
Pri​z​e kaikuthaan kedaikkum!!

Sodava fridgela vacha cooling soda aagum, Athukkaaga atha washing
machinela vac​​ha washing soda aagumaa!!

kovil maniya namma adicha saththam varum…
aana kovil mani nammala adicha raththam than varum….

South India-la Narthangai kidaikkum.
Aaana, North India-la Southangai kidaikuma?

Pant Pottu Muttipoda mudiyum aanaaa
muttipottu pant poda mudiyumaa………..

Today’s punch:
Thanneera Thanninnu sollalaam
Panneera panninnu solla mudiyuma?

sadAbhishEkam: celebrating a man’s entering his 80th year

February 27, 2014

My childhood friends, Rajamani and Savithri, celebrated their sadabhishekam on the 26th of February, at the Sankara Matham, Chromepet.

DSC09588

Rajamani Anna (aNNA is “older brother”) was a cousin of the seven siblings who lived right opposite my parents’ home in Kolkata. He lived with them, and their parents, studying and then working, and the closeness has persisted through the decades. I have been quite close to his younger daughter, too, and jumped at the chance to attend the sadabhishekam.

The 60th and 80th birthdays are traditionally celebrated only when the husband attains those respective ages. Hopefully, we will start celebrating them for women, too, but as of now, the winds of change have not blown that strongly!

A beautiful “kOlam” welcomes everyone into the venue:

DSC09350

Agni, the god of fire, is invoked in the homam (called “vELvi” in Tamizh), by the priests:

DSC09389

This perforated plate is a new tradition (I’ve not seen it even 20 years ago), and gold ornaments are put in so that the purified water will pass over the gold, too:

DSC09403

The thirumanjanam going on.

DSC09412

Both of Rajamani’s daughters, Swarnamala and Bhavani, are holding the perforated plate.

DSC09412

The couple, after the abhishekam:

DSC09468

Friends and family gather:

DSC09482

The fruits and flowers, and other offerings at the “hOmam”. The “paruppu thEngAi” (those two cones) are made of some kind of sweet:

DSC09485

DSC09470

Rajamani’s sister applies the “nalangu” (turmeric paste) on Savithri’s feet, as decoration, and puts on the toe-rings:

DSC09501

I was tickled by the juxtaposition of the age-old traditions of “thAmboolam”, ritual worship…and the modern newspaper, with a contemporary headline:

DSC09508

The husband ties the sacred thread (mAngalyam) around his wife’s neck. The sadabhishekam is the third such occasion; the second is the shashti abdha poorthi, or “attaining 60 years”.

DSC09525

The couple then seek the blessings of the audience, which is provided in the form of “akshatha” or ritually sanctified rice:

DSC09538

(this kind of blessing-with-grain is probably the same in many cultures…I see many couples having confetti thrown over them!)

All hindu weddings have to be witnessed by Agni (fire), who is the ultimate purifier. Here, Agni has sunk into ash and embers:

DSC09554

Arattai sabhai (gossip sessions!) go on:

DSC09577

The lunch was delicious:

DSC09581

DSC09605

“panthi vijArikkarathu” (enquiring hospitably about whether the food is good, and if the guest has had enough of everything) is done by the “host” family:

DSC09358

Uncle and niece:

DSC09594

Photographic documentation is obligatory now!

DSC09595

I like this group photo because it also contains the family who are, today, like my family!

DSC09598

These are four of the five sisters (the young girl on the left is the daughter of the one sitting next to her) who raised me, as a child. The lady who is sitting second from right is my music guru; she taught me for over 15 years!

DSC09603

My guru, Meenakshi Rajagopal. How lucky I am, to have a sister-cum-guru!

DSC09371

Let me close with two short videos.

This thirumanjanam, or ritual bathing in sanctified water. The traditional “gowri kalyANam” is being sung:

mAngalya dhAraNam, or tying of the sacred thread (sorry, I had to take stills, so this is VERY short!)

I hope you enjoyed the sadAbhishEkam as much as I did!

Reading poetry in solitude….

February 24, 2014

These words occurred to me:

छोटे शब्द , और उनमें कितनी गहराईया। छोटे पल , और उनमें कितनी तन्हाईयाँ।

chhotE shabd, aur unmEn kitnI gehrAyiyAn. chhOtE pal, aur unmEn kitnI tanhAyiyAn…

In Tamizh: சின்ன வார்த்தைகளில் எத்தனை அர்த்தங்கள் . சின்ன கணங்களில் எத்தனை தனிமைகள்

chinna vArthaigaLil etthanai arthangaL. china kaNaNgaLil ethhanai thanimaigaL.

Both mean…

The depths in small words, the solitudes in small moments…

sun in the clouds 310509 sten photo IMG_1116.jpg

A lovely song, well sung

November 5, 2013

Listen to my very talented nephew, Rakesh Raghunathan:

Apart from his great musical talent, he also runs a take-away wrap business, called Petawrap (mostly vegetarian, I think)in Chennai, with a chain of outlets, and runs a cookery show on one of the TV channels…all very successfully!

A versatile guy…and a very likeable person, too. Rakesh…your nickname is “Rock”…and you rock!

azhagAna poNNu nAn

October 15, 2013

I suddenly remembered a song I’d heard in my infancy…after months of not wanting to learn new songs, Kavya is suddenly keen again, now!

The words mean,

“I am a beautiful girl;
I have the eyes for that;
The only thing I possess
Is my self-respect…”

The original song is here (from a 1956 film, imagine!)

and the lyrics are:

here

Azhagaana ponnu naan
Adhukkeththa kannuthaan
Engitta iruppadhellaam thanmaanam ondruthaan

I am a beautiful girl
I have the eyes for that
The only thing I have is my self-respect

Eedillaa kaattu Roja
Idhai neenga paarunga
Evarenum parikkavandhaa inimethaan maarunga
Mulley thaan kuththunga

A peerless forest rose
Do look at this
If anyone comes to pluck it, its nature will change;
It’s the thorn that will prick.

HO…. ankonnu ilikkudhu aandhai poal muzhikkidhu
Aattathai rasikkavillai aalaithaan rasikkidhu (Azhagaana)

There is one grins, that stares like an owl
Not enjoying the dance, just enjoying the dancer

HO.. hO…. hO…
Ingonnu ennaippaaththu kan jaadai pannudhu (2)
Aemaali ponnuyinnu aedhedho ennu edhedho ennuthu

Here, one is making sheep’s eyes at me
Thinking various things, assuming I’m a gullible girl

HO…. hO… hO…
Penjaadiyai thavikkavittu peyaattamaakkudhu
Piththaagi ennai suththi kaiththaalm poadudhu (Azhagaana)

Leaves the wife to suffer, and acts like a demon
Crazily follows me, clapping (to my dance)

It’s a very mid-Eastern, Arabic type of dance number…and talks about the uncaring ogling of men! So I taught her only the first four lines.

ondrA, vEyrA? (together, or apart?) A tamil (tamizh) poem

October 4, 2013

orukkAl, nIyum nAnum
nam iruvarin uravu
needitthu nilaikkAthO?

bhoogOLam. iru kaigaLAl samayathai shuzhattrum gadigAram.
DinathaaL. Nam iruvarin kadamaigaL…
Ivai ellAm nam ethirigaL:
Ivvulagin pazhakka vazhakkangaL kooda.

ivaigaLai thANdi nam
Oruvarukku oruvar kidaitthOm.
AnAl…ivai iniyum vettri adainthu
nammai pirikkalAm:
“nAm” endru illAmal
“nee”yum, “nAn”umAi, thani pAthaigaLil
thanimayil, thaniyAga pOyi vidalAm.

Perhaps, you and I…us…
I wonder…are we not going to last?
Geography, the two-handed clock that swirls Time around, the calendar,
The duties that we cannot shrug off,
All these are our enemies:
Even the values of the conventional world.

Miraculously, we found each other
In spite of all these;
But they may yet turn victorious
And see us pulled apart:
To be “us”, no more,
But “you” and “I”…
Going our separate ways
Solitary…and lonely.

The pitfalls of a relationship unrecognized by, perhaps unknown to, the world, are described here. This could also be docketed in the “You and I” series!

Tamizh names for birds

May 10, 2013

Of no interest to anyone but Tamizh birders!

பறவைகளின் தமிழ்ப்பெயர்கள்

அக்கா குயில் = Brainfever Bird
அகல் அலகு உள்ளான் = Broad-billed Sandpiper
அடைக்கலக்குருவி = ஊர்க்குருவி = சிட்டுக்குருவி = House Sparrow
அண்டம் காக்கை = Jungle Crow
அரசவால் ஈப்பிடிப்பான் = Asian Paradise Flycatcher
அரிவாள் மூக்கன் = Glossy Ibis
ஆட்காட்டி = Lapwing
ஆந்தை = Owl
ஆண்டி வாத்து = Northern Shoveler
ஆலா = Common Tern
ஆளிப்பருந்து = Tawny Eagle
ஆற்று ஆலா = River Tern
ஆற்று உள்ளான் = Green Sandpiper
ஆறுமணிக்குருவி = தோட்டக்கள்ளன் = Indian Pitta
இராக் கொக்கு = Black-crowned Night Heron
இராசாளிப் பருந்து = Bonelli’s Eagle
உண்ணிக் கொக்கு = Cattle Egret
உள்ளான் = Common Sandpiper
ஊசிவால் வாத்து = Pintail
ஊத்தைப்பிட்ட தேன்சிட்டு = Purple-rumped Sunbird
ஊமத்தங்கூகை = Brownfish owl
ஊர்க்குருவி = அடைக்கலக்குருவி = சிட்டுக்குருவி = House Sparrow
ஒற்றை இருவாயன் = Malabar Grey Hornbill
ஓணான்கொத்திக் கழுகு = Short-toed Snake Eagle
கடல் பருந்து = White-bellied Sea Eagle
கடற்புறா = Sea gull
கதிர்க்குருவி = Plain Prinia
கம்பிவால் தகைவிலான் = Wire-tailed Swallow
கம்புள் கோழி = White-breasted Waterhen
கரண்டி அலகு உள்ளான் = Spoon-billed Sandpiper
கரண்டிவாயன் = Eurasian Spoonbill
கரிச்சான் = Ashy Drongo
கரிச்சான் குயில் = Drongo Cuckoo
கருங்கரிச்சான் = Black Drongo
கருங்காடை = Rain Quail
கருங்கீற்றுத் தூக்காணாங்குருவி = Streaked Weaver
கருங்குருகு = Black Bittern
கருங்கொண்டை நாகணவாய் = Brahminy Starling
கருங்கொண்டை வல்லூறு = Black Baza
கருங்கோட்டுக் கதிர்க்குருவி = Zitting Cisticola
கருஞ்சிட்டு = Indian Robin
கருஞ்சிவப்பு மரம்கொத்தி = Rufous Woodpecker
கருஞ்சிவப்பு முதுகுக் கீச்சான் = Bay-backed Shrike
கருஞ்சிவப்புச் சிலம்பன் = Rufous Babbler
கருந்தலை மாங்குயில் = Black-headed Oriole
கருந்தலை மீன்கொத்தி = Black-capped Kingfisher
கருந்தலைக் கடற்புறா = Black-headed Gull
கருந்தலைக் குயில் கீச்சான் = Black-headed Cuckoo-shrike
கருந்தலைச் சில்லை = Black-headed Munia
கருந்தலைச் சிலம்பன் = Dark-fronted Babbler
கருந்தொண்டைச் சில்லை = Black-throated Munia
கருநாரை = Black Stork
கருப்பு வயிற்று ஆலா = Black-bellied Tern
கருப்பு வெள்ளை இருவாயன் = Malabar Pied Hornbill
கருப்பு வெள்ளை வாலாட்டி = Large Pied Wagtail
கருப்பு வெள்ளைக் கீச்சான் = Bar-winged Flycatcher-shrike
கருப்பு வெள்ளைக் குருவி = Oriental Magpie Robin
கருப்பு வெள்ளைப் புதர்ச்சிட்டு = Pied Bushchat
கருப்புச் சின்னான் = Black Bulbul
கரும் சாம்பல் வாலாட்டி = Grey Wagtail
கரும்பச்சைக் கரிச்சான் = Bronzed Drongo
கரும்பருந்து = Black Eagle
கரும்பிடரி நீல ஈப்பிடிப்பான் = Black-naped Monarch
கரும்புள்ளி மரம்கொத்தி = Heart-spotted Woodpecker
கருவளைய தோல்குருவி = Collared Pratincole
கருவால் மூக்கன் = Black-tailed Godwit
கருவால் வாத்து = Gadwall
கருவெள்ளை மீன்கொத்தி = Pied Kingfisher
கரைக் கொக்கு = Reef Heron
கல் கவுதாரி = Chestnut-bellied Sandgrouse
கல்குருவி = Common Stonechat = Indian Courser
கல்திருப்பி உள்ளான் = Ruddy Turnstone
கல்லுப்பொறுக்கி = Stint
கலகலப்பன் சிலம்பன் = Brown-cheeked Fulvetta
கவுதாரி = Grey Francolin
கள்ளப் பருந்து = Black Kite
கள்ளிப்புறா = Eurasian Collared Dove
கற்பொறுக்கி உப்புக்கொத்தி = Pacific Golden Plover
காக்கை = House Crow
காட்டு ஆந்தை = Forest Eagle Owl
காட்டு நாகணவாய் = Jungle Myna
காட்டுக் கதிர்க்குருவி = Jungle Prinia
காட்டுக் கீச்சான் = Common Woodshrike
காட்டுக்கோழி = Grey Junglefowl
காட்டுச் சிலம்பன் = Jungle Babbler
காட்டுச் செந்தலையன் = Red-headed Bunting
காட்டுப் பச்சைக் குக்குறுப்பான் (குக்குறுவான்) = Brown-headed Barbet
காட்டுப் பஞ்சுருட்டான் = Blue-bearded Bee-eater
காட்டுப்பக்கி = Indian Jungle Nightjar
காட்டுப்புலுனி = Southern rufous-backed shrike
காடை = Common Quail
கானாங்கோழி = Slaty-legged Crake
கிளி = Parakeet = Parrot
கிளுவை = Common Teal
கீச்சான் = shrike
குங்குமப் பூச்சிட்டு = Scarlet minivet
குட்டை இறக்கையன் = White-bellied Shortwing
குட்டைக்காது ஆந்தை = Short-eared owl
குட்டைக்கிளி = Vernal Hanging Parrot
குடுமிப் பருந்து = Changeable Hawk Eagle
குயில் = Indian Cuckoo
குயில் கீச்சான் = Large Cuckoo-shrike
குருட்டுக் கொக்கு = Indian Pond Heron
குள்ளத் தாரா = Cotton Teal
குறுங்காடை = Common Buttonquail
கூகை = Barn Owl
கூம்பலகன் = Common Rosefinch
கூழைக்கடா = Spot-billed Pelican
கொசு உள்ளான் = Little Stint
கொடிக்கால் வாலாட்டி = Forest Wagtail
கொண்டாலத்தி = Hoopoe
கொண்டை ஆலா = Crested Tern
கொண்டை உழவாரன் = Crested Treeswift
கொண்டை நீர்க்காகம் = Indian Cormorant
கொண்டை வானம்பாடி = Malabar Crested Lark
கொண்டைக் கரிச்சான் = Spangled Drongo
கொம்பன் ஆந்தை = Eurasian Eagle Owl
கோகிலம் = Asian Koel
கோட்டான் = Large Hooting Owl
கோணமூக்கு உள்ளான் = Pied Avocet
கோரை உள்ளான் = Jack Snipe
[தொகு]சகர வரிசை
சக்களத்திக் குயில் = Indian Plaintive Cuckoo
சாம்பல் இருவாயன் = Indian Grey Hornbill
சாம்பல் கதிர்க்குருவி = Ashy Prinia
சாம்பல் கொக்கு = Grey Heron
சாம்பல் தகைவிலான் Ashy Woodswallow
சாம்பல்தலை ஈப்பிடிப்பான் = Grey-headed Canary-flycatcher
சாம்பல்தலை நாகணவாய் = Chestnut-tailed Starling
சாம்பல்தலை வானம்பாடி = Ashy-crowned Sparrow Lark
சாம்பல்தலைச் சின்னான் = Grey-headed Bulbul
சாம்பல்நெற்றிப் புறா = Pompadour Green Pigeon
சிட்டுக்குருவி = அடைக்கலக்குருவி = ஊர்க்குருவி = House Sparrow
சிவப்பு இறக்கை வானம்பாடி = Indian Bushlark
சிவப்பு மூக்கு ஆள்காட்டி = Red-wattled Lapwing
சிவப்பு வல்லூறு = Common Kestrel
சிவப்புக்கானாங் கோழி = Ruddy-breasted Crake
சிவப்புச் சில்லை = Red Munia
சிவப்புமீசைச் சின்னான் = Red-whiskered Bulbul
சிவப்புவால் வானம்பாடி = Rufous-tailed Lark
சிள்வண்டு = cicada
சிறால் மீன்கொத்தி = Small Blue Kingfisher
சிறு கரும்பருந்து = Black-shouldered Kite
சின்ன உழவாரன் = Indian Edible-nest Swiftlet
சின்ன தவிட்டுப்புறா = Little Brown Dove
சின்ன நீர்க்காகம் = Little Cormorant
சின்ன மரம்கொத்தி = Brown-capped Pygmy Woodpecker
சின்ன மாம்பழக் குருவி = Ceylon lora
சின்ன மீன்கொத்தி = Oriental Dwarf Kingfisher
சின்ன வல்லூறு = Besra
சின்ன வானம்பாடி = Oriental Skylark
சின்னக் குக்குறுப்பான் (குக்குறுவான்) = White-cheeked Barbet
சின்னக் கொக்கு = Little Egret
சின்னக்காட்டு ஆந்தை = Jungle Owlet
சின்னக்கானாங் கோழி = Little Crake
சின்னச் சிட்டு = Small Minivet
சின்னச் சிலந்திபிடிப்பான் = Little Spiderhunter
சின்னத் தகைவிலான் = Streak-throated Swallow
சின்னத் தேன்சிட்டு = Small Sunbird
சின்னத் தோல்குருவி = Little Pratincole
சின்னப் பச்சைக்காலி = Marsh Sandpiper
சின்னப்பக்கி = Indian Nightjar
சின்னான் = Red-vented Bulbul
சீகார்ப் பூங்குருவி = Malabar Whistling Thrush
சீழ்க்கைச் சிறகி = Lesser Whistling Duck
சுடலைக்குயில் = Jacobin Cuckoo
சுந்தன் கோழி = Red Spurfowl
செங்கழுத்து உள்ளான் = Red-necked Phalarope
செங்கால் நாரை = Woolly-necked Stork
செங்குயில் = Banded Bay Cuckoo
செங்குருகு = Chestnut Bittern
செண்டு வாத்து = Comb Duck
செண்பகம் = Greater Coucal
செதில் வயிற்று மரம்கொத்தி = Streak-throated Woodpecker
செந்தலைக் கழுகு = Red-headed Vulture
செந்தலைக் கிளி = Plum-headed Parakeet
செந்தலைப் பஞ்சுருட்டான் = Chestnut-headed Bee-eater
செந்தலைப் பூங்குருவி = Orange-headed Thrush
செந்தார்ப் பைங்கிளி = Rose-ringed Parakeet
செந்தொண்டை ஈப்பிடிப்பான் = Red-throated Flycatcher
செந்தொண்டைச் சின்னான் = Black-crested Bulbul
செந்நாரை = Purple Heron
செம்பருந்து = Brahminy Kite
செம்பழுப்பு வயிற்று பசையெடுப்பான் = Chestnut-bellied Nuthatch
செம்பிட்டத் தகைவிலான் = Red-rumped Swallow
செம்மார்புக் குக்குறுப்பான் (குக்குறுவான்) = Coppersmith Barbet
செம்முதுகுக் கீச்சான் = Rufous-backed Shrike
செவ்வாயன் = Sirkeer Malkoha
செவ்விறகு கொண்டைக் குயில் = Red-winged Crested Cuckoo
சேற்றுப்பூனைப் பருந்து = Western Marsh Harrier
தகைவிலான் = Barn Swallow
தண்ணீர்க் கோழி = Water Cock
தத்துக்கிளிக் கதிர்க்குருவி = Grasshopper Warbler
தவிட்டுச் சிலம்பன் = Common Babbler
தவிட்டுப்புறா = Red Turtle Dove
தாமரை இலைக் கோழி = Bronze-winged Jacana
தாழைக்கோழி = Common Moorhen
தீக்காக்கை = Malabar Trogon
துடுப்புவால் கரிச்சான் = Greater Racket-tailed Drongo
தூக்கணாங்குருவி = Baya Weaver
தேன் பருந்து = Oriental Honey Buzzard
தையல் சிட்டு = Common Tailorbird
தோசிக் கொக்கு = Striated Heron
தோட்டக்கள்ளன் = Indian Pitta
தோணிக்கொக்கு = Grey Pelican
நண்டு தின்னி = Crab Plover
நத்து = Ceylon Scops Owl
நத்தை குத்தி நாரை = Asian Open-billed Stork
நாகணவாய் = Common Myna
நாட்டு உழவாரன் = House Swift
நாட்டுத் தகைவிலான் = Pacific Swallow
நாணல் கதிர்க்குருவி = Clamorous Reed-warbler
நாமக்கோழி = Common Coot
நீண்டவால் பக்கி = Jerdon’s Nightjar
நீல மயில் = Indian Peafowl
நீலகண்டன் = Bluethroat
நீலகிரி ஈப்பிடிப்பான் = Nilgiri Flycatcher
நீலகிரி காட்டுப்புறா = Nilgiri Wood Pigeon
நீலகிரி நெட்டைக்காலி = Nilgiri Pipit
நீலகிரிச் சிரிப்பான் = Nilgiri Laughingthrush
நீலகிரிப் பூங்குருவி = Scaly Thrush
நீலச்சிட்டு = Asian Fairy Bluebird
நீலச்சிறகி = Garganey
நீலத்தலைப் பூங்குருவி = Blue-capped Rock-thrush
நீலத்தாழைக் கோழி = Purple Moorhen
நீலத்தொண்டை ஈப்பிடிப்பான் = Blue-throated Flycatcher
நீலப்பூங்குருவி = Blue Rock Thrush
நீலமார்புச் சம்பங்கோழி = Slaty-breasted Rail
நீலவால் கோழி = Pheasant-tailed Jacana
நீலவால் பஞ்சுருட்டான் = Blue-tailed Bee-eater
நீளக்கால்விரல் உள்ளான் = Long-toed Stint
நெடுங்கால் உள்ளான் = Black-winged Stilt
நெடுங்கழுத்தன் = நெடுங்கிளாத்தி = பாம்புத் தாரா = Darter
பச்சைக் கதிர்க்குருவி = Greenish Warbler
பச்சைக்கால் கொசு உள்ளான் = Temminck’s Stint
பச்சைக்காலி = Common Greenshank
பச்சைச்சிட்டு = Golden-fronted Leafbird
பச்சைப் பஞ்சுருட்டான் = Green Bee-eater
பச்சைப்புறா = Yellow-footed Green Pigeon
பச்சைவாயன் = Blue-faced Malkoha
பஞ்சவண்ணக் கிளி = macaw
பஞ்சவண்ணப் புறா = Emerald Dove
பட்டாணி உப்புக்கொத்தி = Little Ringed Plover
பட்டாணிக் குருவி Great = Tit
பட்டைக் கழுத்துச் சின்ன ஆந்தை = Collared Scops Owl
பருத்த அலகு ஆலா = Gull-billed Tern
பருத்த அலகு மலர்கொத்தி = Thick-billed Flowerpecker
பருத்த அலகுப் பனங்காடை = Broad-billed Roller
பவழக்காலி = Common Redshank
பழுப்புக் கீச்சான் = Brown Shrike
பழுப்புத்தலைக் கடற்புறா = Brown-headed Gull
பழுப்புமார்பு ஈப்பிடிப்பான் = Brown-breasted Flycatcher
பனங்காடை = Indian Roller
பனை உழவாரன் = Asian Palm Swift
பாம்புத் தாரா = Darter
பாம்புப் பருந்து = Crested Serpent Eagle
பாறைத் தகைவிலான் = Dusky Crag Martin
புதர் வானம்பாடி = Jerdon’s Bushlark
புதர்க்காடை = Jungle Bush Quail
புள்ளி ஆந்தை = Spotted Owlet
புள்ளி மரம்கொத்தி = Speckled Piculet
புள்ளி மூக்கன் வாத்து = Spot-billed Duck
புள்ளிச் சில்லை = Spotted Munia
புள்ளிப்புறா = Spotted Dove
பூஞ்சைப் பருந்து = Booted Eagle
பூநாரை = Greater Flamingo
பூரிப்புள்ளி ஆந்தை = Mottled Wood Owl
பூனைப் பருந்து = Pallid Harrier
பெரிய கருப்பு வெள்ளை இருவாயன் = Great Pied Hornbill
பெரிய கொக்கு = Great Egret
பெரிய சாம்பல் சிலம்பன் = Large Grey Babbler
பெரிய நீர்க்காகம் = Great Cormorant
பெரிய பச்சைக்கிளி = Alexandrine Parakeet
பெரிய பச்சைப்புறா = Green Imperial Pigeon
பெரிய பொன்முதுகு மரம்கொத்தி = Greater Flameback
பெரிய மீன்கொத்தி = Stork-billed Kingfisher
பெரும் பருந்து = Rufous-bellied Eagle
பேடை உள்ளான் = Ruff
பொரி உள்ளான் = Wood Sandpiper
பொரி வல்லூறு = Peregrine Falcon
பொன்முதுகு மரம்கொத்தி = Lesser Golden-backed Woodpecker
மஞ்சள் குருகு = Yellow Bittern
மஞ்சள் சிட்டு = Common Iora
மஞ்சள் திருடிக் கழுகு = Egyptian Vulture
மஞ்சள் தொண்டைச் சிட்டு = Yellow-throated Sparrow
மஞ்சள் நெற்றி மரம்கொத்தி = Yellow-crowned Woodpecker
மஞ்சள் பிடரி மரம்கொத்தி = Lesser Yellownape
மஞ்சள் மூக்கு நாரை = Painted Stork
மஞ்சள்கண் சிலம்பன் = Yellow-eyed Babbler
மஞ்சள்கண் பட்டாணிக் குருவி = Black-lored Yellow Tit
மஞ்சள்கால் காடை = Yellow-legged Buttonquail
மஞ்சள்தொண்டைச் சின்னான் = Yellow-throated Bulbul
மஞ்சள்புருவச் சின்னான் = Yellow-browed Bulbul
மணல்நிற உப்புக்கொத்தி = Lesser Sand Plover
மந்திப்புறா = Mountain Imperial Pigeon
மயில் = Peacock
மயில் உள்ளான் = Greater Painted Snipe
மரக் கதிர்க்குருவி = Booted Warbler
மரங்கொத்தி = Woodpecker
மலை உழவாரன் = Alpine Swift
மலை நாகணவாய் = Southern Hill Myna
மலைச் சிட்டான் = Eurasian Blackbird
மாங்குயில் = Golden Oriole
மாடப்புறா = Blue Rock Pigeon
மீசை ஆலா = Whiskered Tern
முக்குளிப்பான் = Little Grebe
முள்வால் உழவாரன் = Needletail Swift
மென்னலகுக் கடற்புறா = Slender-billed Gull
மேற்கத்திய பொன்முதுகு மரம்கொத்தி = Golden-backed Woodpecker
வண்ணக் கவுதாரி = Painted Sandgrouse
வண்ணக்காடை = Painted Bush Quail
வண்ணசுந்தன் கோழி = Painted Spurfowl
வயநாட்டுச் சிரிப்பான் = Wynaad Laughingthrush
வயல் கதிர்க்குருவி = Paddyfield Warbler
வயல்நெட்டைக்காலி = Paddyfield Pipit
வரகுக்கோழி = Lesser Florican
வல்லூறு = Shikra
வலந்தை அலகுச் சிலம்பன் = Indian Scimitar Babbler
வாத்து = Goose
வால் காக்கை = Indian Treepie
வான்கோழி = Turkey
விசிறிவால் உள்ளான் = Common Snipe
விரால் அடிப்பான் = Osprey
வெண்தலைச் சிலம்பன் = White-headed Babbler
வெண்தொண்டை மீன்கொத்தி = White-throated Kingfisher
வெண்தொண்டை விசிறிவால் ஈப்பிடிப்பான் = White-throated Fantail
வெண்தொண்டைச் சில்லை = White-throated Munia
வெண்தொண்டைச் சிலம்பன் = Tawny-bellied Babbler
வெண்புருவ விசிறிவால் ஈப்பிடிப்பான் = White-browed Fantail Flycatcher
வெண்புருவச் சின்னான் = White-browed Bulbul
வெண்முதுகுக் கழுகு = Indian White-backed Vulture
வெண்முதுகுச் சில்லை = White-rumped Munia
வெள்ளை அரிவாள் மூக்கன் = Black-headed Ibis
வெள்ளை வயிற்று நீல ஈப்பிடிப்பான் = White-bellied Blue
வெள்ளை வயிற்று வால் காக்கை = White-bellied Treepie
வெள்ளை வயிற்றுக் கரிச்சான் = White-bellied Drongo
வெள்ளை வாலாட்டி = White Wagtail
வெள்ளைக் கண்ணி = Oriental White-eye
வெள்ளைக் கொக்கு = Intermediate Egret
வெள்ளைக்கண் வைரி = White-eyed Buzzard
வெள்ளைப்பூனைப் பருந்து = Pied Harrier
வெளிர் சாம்பல் கதிர்க்குருவி = Grey-breasted Prinia
வேட்டைக்கார ஆந்தை = Brown Hawk Owl

ALEXANDRINE PARAKEET – பெரிய பச்சைக்கிளி
ALPINE SWIFT – மலை உழவாரன்
ASHY DRONGO – கரிச்சான்
ASHY PRINIA – சாம்பல் கதிர்க்குருவி
ASHY WOODSWALLOW – சாம்பல் தகைவிலான்
ASHY-CROWNED SPARROW LARK – சாம்பல்தலை வானம்பாடி
ASIAN BROWN FLYCATCHER – பழுப்பு ஈ பிடிப்பான்
ASIAN FAIRY BLUEBIRD – நீலச்சிட்டு
ASIAN KOEL – கோகிலம்
ASIAN OPEN-BILLED STORK – நத்தை குத்தி நாரை
ASIAN PALM SWIFT – பனை உழவாரன்
ASIAN PARADISE FLYCATCHER – அரசவால் ஈப்பிடிப்பான்
ASIAN WHITE-BACKED VULTURE – மாடுபிடுங்கி
BANDED BAY CUCKOO – செங்குயில்
BARN OWL – கூகை ஆந்தை
BARN SWALLOW – தகைவிலான்
BAR-WINGED FLYCATCHER-SHRIKE – கருப்பு வெள்ளைக் கீச்சான்
BAYA WEAVER – தூக்கணாங்குருவி
BAY-BACKED SHRIKE – கருஞ்சிவப்பு முதுகுக் கீச்சான்
BESRA – சின்ன வல்லூறு
BLACK BAZA – கருங்கொண்டை வல்லூறு
BLACK BITTERN – கருங்குருகு
BLACK BULBUL – கருப்புச் சின்னான்
BLACK DRONGO – கருங் கரிச்சான்
BLACK EAGLE – கரும்பருந்து
BLACK KITE – கள்ளப் பருந்து
BLACK STORK – கருநாரை
BLACK VULTURE – மலைப்போர்வை
BLACK-BELLIED TERN – கருப்பு வயிற்று ஆலா
BLACK-CAPPED KINGFISHER – கருந்தலை மீன்கொத்தி
BLACK-CRESTED BULBUL – செந்தொண்டைச் சின்னான்
BLACK-CROWNED NIGHT HERON – இராக் கொக்கு
BLACK-HEADED CUCKOO-SHRIKE – கருந்தலைக் குயில் கீச்சான்
BLACK-HEADED GULL – கருந்தலைக் கடற்புறா
BLACK-HEADED IBIS – வெள்ளை அரிவாள் மூக்கன்
BLACK-HEADED MUNIA – கருந்தலைச் சில்லை
BLACK-HEADED ORIOLE – கருந்தலை மாங்குயில்
BLACK-LORED YELLOW TIT – மஞ்சள்கண் பட்டாணிக் குருவி
BLACK-NAPED MONARCH – கரும்பிடரி நீல ஈப்பிடிப்பான்
BLACK-SHOULDERED KITE – சிறு கரும்பருந்து
BLACK-TAILED GODWIT – கருவால் மூக்கன்
BLACK-THROATED MUNIA – கருந்தொண்டைச் சில்லை
BLACK-WINGED STILT – நெடுங்கால் உள்ளான்
BLUE ROCK PIGEON – மாடப்புறா
BLUE ROCK THRUSH – நீலப்பூங்குருவி
BLUE-BEARDED BEE-EATER – காட்டுப் பஞ்சுருட்டான்
BLUE-CAPPED ROCK-THRUSH – நீலத்தலைப் பூங்குருவி
BLUE-FACED MALKOHA – பச்சைவாயன்
BLUE-ROCK PIGEON – மாடப் புறா
BLUE-TAILED BEE-EATER – நீலவால் பஞ்சுருட்டான்
BLUETHROAT – நீலகண்டன்
BLUE-THROATED FLYCATCHER – நீலத்தொண்டை ஈப்பிடிப்பான்
BLYTH’S REED WARBLER – பிளித் நாணல் கதிர்குருவி
BONELLI’S EAGLE – இராசாளிப் பருந்து
BOOTED EAGLE – பூஞ்சைப் பருந்து
BOOTED WARBLER – மரக் கதிர்க்குருவி
BRAHMINY KITE – செம்பருந்து
BRAHMINY STARLING – கருங்கொண்டை நாகணவாய்
BRAINFEVER BIRD – அக்கா குயில்
BROAD-BILLED ROLLER – பருத்த அலகுப் பனங்காடை
BROAD-BILLED SANDPIPER – அகல் அலகு உள்ளான்
BRONZED DRONGO – கரும்பச்சைக் கரிச்சான்
BRONZE-WINGED JACANA – தாமரை இலைக் கோழி
BROWN HAWK OWL – வேட்டைக்கார ஆந்தை
BROWN SHRIKE – பழுப்புக் கீச்சான்
BROWN-BREASTED FLYCATCHER – பழுப்புமார்பு ஈப்பிடிப்பான்
BROWN-CAPPED PYGMY WOODPECKER – சின்ன மரம்கொத்தி
BROWN-CHEEKED FULVETTA – கலகலப்பன் சிலம்பன்
BROWN-HEADED BARBET – காட்டுப் பச்சைக் குக்குறுப்பான் (குக்குறுவான்)
BROWN-HEADED GULL – பழுப்புத்தலைக் கடற்புறா
BUTTON QUAIL – கருங்காடை
CATTLE EGRET – உண்ணிக்கொக்கு
CHANGEABLE HAWK EAGLE – குடுமிப் பருந்து
CHESTNUT BITTERN – செங்குருகு
CHESTNUT-BELLIED NUTHATCH – செம்பழுப்பு வயிற்று பசையெடுப்பான்
CHESTNUT-BELLIED SANDGROUSE – கல் கவுதாரி
CHESTNUT-HEADED BEE-EATER – செந்தலைப் பஞ்சுருட்டான்
CHESTNUT-TAILED STARLING – சாம்பல்தலை நாகணவாய்
CLAMOROUS REED-WARBLER – நாணல் கதிர்க்குருவி
COLLARED PRATINCOLE – கருவளைய தோல்குருவி
COLLARED SCOPS OWL – பட்டைக் கழுத்துச் சின்ன ஆந்தை
COMB DUCK – செண்டு வாத்து
COMMON BABBLER – தவிட்டிச் சிலம்பன்
COMMON BUTTONQUAIL – குறுங்காடை
COMMON COOT – நாமக்கோழி
COMMON GREENSHANK – பச்சைக்காலி
COMMON IORA – மஞ்சள் சிட்டு
COMMON KESTREL – சிவப்பு வல்லூறு
COMMON MOORHEN – தாழைக்கோழி
COMMON MYNA – நாகணவாய்
COMMON QUAIL – காடை
COMMON REDSHANK – பவழக்காலி
COMMON ROSEFINCH – கூம்பலகன்
COMMON SANDPIPER – உள்ளான்
COMMON SNIPE – விசிறிவால் உள்ளான்
COMMON STONECHAT – கல்குருவி
COMMON TAILORBIRD – தையல் சிட்டு
COMMON TEAL – கிளுவை
COMMON TERN – ஆலா
COMMON WOODSHRIKE – காட்டுக் கீச்சான்
COTTON TEAL – குள்ளத் தாரா
CRAB PLOVER – நண்டு தின்னி
CRESTED SERPENT EAGLE – பாம்புப் பருந்து
CRESTED TERN – கொண்டை ஆலா
CRESTED TREESWIFT – கொண்டை உழவாரன்
CITRINE WAGTAIL – மஞ்சள் வாலாட்டி
COOT (COMMON) – நாமக் கோழி
COPPERSMITH BARBET – செம்மார்புக் கூக்குருவான்
DARK-FRONTED BABBLER – கருந்தலைச் சிலம்பன்
DARTER – பாம்புத் தாரா
DRONGO CUCKOO – கரிச்சான் குயில்
DUSKY CRAG MARTIN – பாறைத் தகைவிலான்
DRONGO – கரிச்சான்
EASTERN SKYLARK – சின்ன வானம்பாடி
EMERALD DOVE – பஞ்சவண்ணப் புறா
EURASIAN BLACKBIRD – மலைச் சிட்டான்
EURASIAN COLLARED DOVE – கள்ளிப்புறா
EURASIAN EAGLE OWL – கொம்பன் ஆந்தை
EURASIAN GOLDEN ORIOLE – மாங்குயில்
EURASIAN SPOONBILL – கரண்டிவாயன்
EGYPTIAN VULTURE – மஞ்சள் திருடிக் கழுகு/பாப்பாத்திக் கழுகு
FOREST EAGLE OWL – காட்டு ஆந்தை
FOREST WAGTAIL – கொடிக்கால் வாலாட்டி
GADWALL – கருவால் வாத்து
GLOSSY IBIS – அரிவாள் மூக்கன்
GREAT CORMORANT – பெரிய நெட்டைக்காலி/பெரிய நீர்க்காகம்
GREENISH LEAF WARBLER – பச்சைக் கதிர்குருவி
GREY PELICAN – சாம்பல் கூழைக்கடா/கூழைக்கிடா
GREY WAGTAIL – சாம்பல் வாலாட்டி
GARGANEY – நீலச்சிறகி
GOLDEN ORIOLE – மாங்குயில்
GOLDEN-BACKED WOODPECKER – மேற்கத்திய பொன்முதுகு மரம்கொத்தி
GOLDEN-FRONTED LEAFBIRD – பச்சைச்சிட்டு
GRASSHOPPER WARBLER – தத்துக்கிளிக் கதிர்க்குருவி
GREAT EGRET – பெரிய கொக்கு
GREAT PIED HORNBILL – பெரிய கருப்பு வெள்ளை இருவாயன்
GREAT TIT – பட்டாணிக் குருவி
GREATER COUCAL – செண்பகம்
GREATER FLAMEBACK – பெரிய பொன்முதுகு மரம்கொத்தி
GREATER FLAMINGO – பூநாரை
GREATER PAINTED SNIPE – மயில் உள்ளான்
GREATER RACKET-TAILED DRONGO – துடுப்புவால் கரிச்சான்
GREEN BEE-EATER – பச்சைப் பஞ்சுருட்டான்
GREEN IMPERIAL PIGEON – பெரிய பச்சைப்புறா
GREEN SANDPIPER – ஆற்று உள்ளான்
GREY FRANCOLIN – கவுதாரி
GREY HERON – சாம்பல் கொக்கு
GREY JUNGLEFOWL – காட்டுக்கோழி
GREY-BREASTED PRINIA – வெளிர் சாம்பல் கதிர்க்குருவி
GREY-HEADED BULBUL – சாம்பல்தலைச் சின்னான்
GREY-HEADED CANARY-FLYCATCHER – சாம்பல் தலை ஈப்பிடிப்பான்
GULL-BILLED TERN – பருத்த அலகு ஆலா
HEART-SPOTTED WOODPECKER – கரும்புள்ளி மரம்கொத்தி
HOOPOE – கொண்டலாத்தி
HOUSE CROW – காக்கை/காகம்
HOUSE SPARROW – சிட்டு
HOUSE SWIFT – நாட்டு உழவாரன்
INDIAN BUSHLARK – சிவப்பு இறக்கை வானம்பாடி
INDIAN CORMORANT – கொண்டை நீர்க்காகம்
INDIAN COURSER – கல்குருவி
INDIAN CUCKOO – குயில்
INDIAN EDIBLE-NEST SWIFTLET – சின்ன உழவாரன்
INDIAN GREY HORNBILL – சாம்பல் இருவாயன்
INDIAN JUNGLE NIGHTJAR – காட்டுப்பக்கி
INDIAN NIGHTJAR – சின்னப்பக்கி
INDIAN PEAFOWL – நீல மயில்
INDIAN PITTA – தோட்டக்கள்ளன்
INDIAN PLAINTIVE CUCKOO – சக்களத்திக் குயில்
INDIAN POND HERON – குருட்டுக் கொக்கு
INDIAN ROBIN – கருஞ்சிட்டு
INDIAN ROLLER – பனங்காடை
INDIAN SCIMITAR BABBLER – வலந்தை அலகுச் சிலம்பன்
INDIAN WHITE-BACKED VULTURE – வெண்முதுகுக் கழுகு
INTERMEDIATE EGRET – வெள்ளைக் கொக்கு
INDIAN SHAG – கொண்டை நீர்க்காகம்
INDIAN TREEPIE – வால் காக்கை; வால் காகம்.
JACK SNIPE – கோரை உள்ளான்
JACOBIN CUCKOO – சுடலைக்குயில்
JERDON’S BUSHLARK – புதர் வானம்பாடி
JERDON’S NIGHTJAR – நீண்டவால் பக்கி
JUNGLE BABBLER – காட்டுச் சிலம்பன்
JUNGLE BUSH QUAIL – புதர்க்காடை
JUNGLE CROW – அண்டம் காக்கை
JUNGLE MYNA – காட்டு நாகணவாய்
JUNGLE OWLET – சின்னக்காட்டு ஆந்தை
JUNGLE PRINIA – காட்டுக் கதிர்க்குருவி
LESSER GOLDEN-BACKED WOODPECKER – பொன்முதுகு மரங்கொத்தி
LITTLE CORPORANT – சின்ன நீர்க்காகம்
LITTLE CRAKE – சின்னக் கானாங்கோழி
LITTLE EGRET – சின்ன வெள்ளைக்கொக்கு
LITTLE-RINGED PLOVER – பட்டாணி உப்புக்கொத்தி
LARGE CUCKOO-SHRIKE – குயில் கீச்சான்
LARGE GREY BABBLER – பெரிய சாம்பல் சிலம்பன்
LARGE PIED WAGTAIL – கருப்பு வெள்ளை வாலாட்டி
LESSER FLORICAN – வரகுக்கோழி
LESSER SAND PLOVER – மணல்நிற உப்புக்கொத்தி
LESSER WHISTLING DUCK – சீழ்க்கைச் சிறகி
LESSER YELLOWNAPE – மஞ்சள் பிடரி மரம்கொத்தி
LITTLE BROWN DOVE – சின்ன தவிட்டுப்புறா
LITTLE GREBE – முக்குளிப்பான்
LITTLE PRATINCOLE – சின்னத் தோல்குருவி
LITTLE RINGED PLOVER – பட்டாணி உப்புக்கொத்தி
LITTLE SPIDERHUNTER – சின்னச் சிலந்திபிடிப்பான்
LITTLE STINT – கொசு உள்ளான்
LONG-TOED STINT – நீளக்கால்விரல் உள்ளான்
MALABAR CRESTED LARK – கொண்டை வானம்பாடி
MALABAR GREY HORNBILL – ஒற்றை இருவாயன்
MALABAR PIED HORNBILL – கருப்பு வெள்ளை இருவாயன்
MALABAR TROGON – தீக்காக்கை
MALABAR WHISTLING THRUSH – சீகார்ப் பூங்குருவி
MARSH SANDPIPER – சின்னப் பச்சைக்காலி
MOORHEN (COMMON) – தாழைக் கோழி
MOTTLED WOOD OWL – பூரிப்புள்ளி ஆந்தை
MOUNTAIN IMPERIAL PIGEON – மந்திப்புறா
NEEDLETAIL SWIFT – முள்வால் உழவாரன்
NILGIRI FLYCATCHER – நீலகிரி ஈப்பிடிப்பான்
NILGIRI LAUGHINGTHRUSH – நீலகிரிச் சிரிப்பான்
NILGIRI PIPIT – நீலகிரி நெட்டைக்காலி
NILGIRI WOOD PIGEON – நீலகிரி காட்டுப்புறா
NORTHERN SHOVELER – ஆண்டி வாத்து
ORANGE-HEADED THRUSH – செந்தலைப் பூங்குருவி
ORIENTAL DWARF KINGFISHER – சின்ன மீன்கொத்தி
ORIENTAL HONEY BUZZARD – தேன் பருந்து
ORIENTAL MAGPIE ROBIN – கருப்பு வெள்ளைக் குருவி
ORIENTAL SKYLARK – சின்ன வானம்பாடி
ORIENTAL WHITE-EYE – வெள்ளைக் கண்ணி
OLIVE-BACKED PIPIT – காட்டு நெட்டைக்காலி
ORIENTAL WHITE IBIS – வெள்ளை அரிவாள் மூக்கன்
OSPREY – வராலடிப்பான்/விரால் அடிப்பான்
OSTRICH – நெருப்புக்கோழி
PACIFIC GOLDEN PLOVER – கற்பொறுக்கி உப்புக்கொத்தி
PACIFIC SWALLOW – நாட்டுத் தகைவிலான்
PADDYFIELD PIPIT – வயல்நெட்டைக்காலி
PADDYFIELD WARBLER – வயல் கதிர்க்குருவி
PAINTED BUSH QUAIL – வண்ணக்காடை
PAINTED SANDGROUSE – வண்ணக் கவுதாரி
PAINTED SPURFOWL – வண்ணசுந்தன் கோழி
PAINTED STORK – மஞ்சள் மூக்கு நாரை
PAINTED STORK – மஞ்சள் மூக்கு நாரை
PALLID HARRIER – பூனைப் பருந்து
PASSER DOMESTICUS – வீட்டுச் சிட்டுக்குருவி
PELICAN – கூழைக்கடா, கூழைக்கிடா
PEREGRINE FALCON – பைரி/பொரி வல்லூறு
PHEASANT-TAILED JACANA – நீலவால் கோழி
PIED AVOCET – கோணமூக்கு உள்ளான்
PIED BUSHCHAT – கருப்பு வெள்ளைப் புதர்ச்சிட்டு
PIED HARRIER – வெள்ளைப் பூனைப்பருந்து
PIED KINGFISHER – கருவெள்ளை மீன்கொத்தி
PINTAIL – ஊசிவால் வாத்து
PLAIN PRINIA – கதிர்க்குருவி
PLUM-HEADED PARAKEET – செந்தலைக் கிளி
POMPADOUR GREEN PIGEON – சாம்பல்நெற்றிப் புறா
PURPLE HERON – செந்நாரை
PURPLE MOORHEN – நீலத்தாழைக் கோழி
PURPLE-RUMPED SUNBIRD – ஊதாப்பிட்டு தேன்சிட்டு
PURPLE SUNBURD – ஊதாத் தேன்சிட்டு
QUAIL – காடை
RAIN QUAIL – கருங்காடை
RED MUNIA – சிவப்புச் சில்லை
RED SPURFOWL – சுந்தன் கோழி
RED TURTLE DOVE – தவிட்டுப்புறா
RED-HEADED BUNTING – காட்டுச் செந்தலையன்
RED-HEADED VULTURE – செந்தலைக் கழுகு
RED-NECKED PHALAROPE – செங்கழுத்து உள்ளான்
RED-RUMPED SWALLOW – செம்பிட்டத் தகைவிலான்
RED-THROATED FLYCATCHER – செந்தொண்டை ஈப்பிடிப்பான்
RED-VENTED BULBUL – சின்னான்/கொண்டைக்குருவி
RED-WATTLED LAPWING – சிவப்பு மூக்கு ஆள்காட்டி
RED-WHISKERED BULBUL – சிவப்புமீசைச் சின்னான்
RED-WINGED CRESTED CUCKOO – செவ்விறகு கொண்டைக் குயில்
REEF HERON – கரைக் கொக்கு
RIVER TERN – ஆற்று ஆலா
ROSE-RINGED PARAKEET – செந்தார்ப் பைங்கிளி
RUDDY TURNSTONE – கல்திருப்பி உள்ளான்
RUFF – பேடை உள்ளான்
RUFOUS BABBLER – கருஞ்சிவப்புச் சிலம்பன்
RUFOUS WOODPECKER – கருஞ்சிவப்பு மரம்கொத்தி
RUFOUS-BACKED SHRIKE – செம்முதுகுக் கீச்சான்
RUFOUS-BELLIED EAGLE – பெரும் பருந்து
RUFOUS-TAILED LARK – சிவப்புவால் வானம்பாடி
RED-WINGED BUSH-LARK – சிகப்பு இறக்கை வானம்பாடி
ROSY STARLING – சோளப்பட்சி; சோளக்குருவி; சூறைக்குருவி.
RUDDY-BREASTED CRAKE – சிவப்புக் காணான்கோழி/சிவப்புக்கானாங் கோழி
SANDPIPER (COMMON) – உள்ளான்
SCALY THRUSH – நீலகிரிப் பூங்குருவி
SEA GULL – கடற்புறா
SHIKRA – வல்லூறு
SHORT-EARED OWL – குட்டைக்காது ஆந்தை
SHORT-TOED SNAKE EAGLE – ஓணான்கொத்திக் கழுகு
SIRKEER MALKOHA – செவ்வாயன்
SLATY-BREASTED RAIL – நீலமார்புச் சம்பங்கோழி
SLATY-LEGGED CRAKE – கானாங்கோழி
SLENDER-BILLED GULL – மென்னலகுக் கடற்புறா
SMALL BLUE KINGFISHER – சிறால் மீன்கொத்தி
SMALL MINIVET – சின்னச் சிட்டு
SMALL SUNBIRD – சின்னத் தேன்சிட்டு
SOUTHERN HILL MYNA – மலை நாகணவாய்
SPANGLED DRONGO – கொண்டைக் கரிச்சான்
SPECKLED PICULET – புள்ளி மரம்கொத்தி
SPOON-BILLED SANDPIPER – கரண்டி அலகு உள்ளான்
SPOT-BILLED DUCK – புள்ளி மூக்கன் வாத்து
SPOT-BILLED PELICAN – புள்ளியலகு குழைக்கடா/கூழைக்கிடா
SPOTTED DOVE – புள்ளிப்புறா
SPOTTED MUNIA – புள்ளிச் சில்லை
SPOTTED OWLETTE – புள்ளி ஆந்தை
STORK-BILLED KINGFISHER – பேரலகு மீன்கொத்தி
STREAKED WEAVER – கருங்கீற்றுத் தூக்காணாங்குருவி
STREAK-THROATED SWALLOW – சின்னத் தகைவிலான்
STREAK-THROATED WOODPECKER – செதில் வயிற்று மரம்கொத்தி
STRIATED HERON – தோசிக் கொக்கு
SWALLOW – தகைவிலான் குருவி
TAILORBIRD – தையல்சிட்டு
TAWNY EAGLE – ஆளிப்பருந்து
TAWNY-BELLIED BABBLER – வெண்தொண்டைச் சிலம்பன்
TEMMINCK’S STINT – பச்சைக்கால் கொசு உள்ளான்
THICK-BILLED FLOWERPECKER – பருத்த அலகு மலர்கொத்தி
VERNAL HANGING PARROT – குட்டைக்கிளி
WATER COCK – தண்ணீர்க் கோழி
WESTERN MARSH HARRIER – சேற்றுப்பூனைப் பருந்து
WHISKERED TERN – மீசை ஆலா
WHITE WAGTAIL – வெள்ளை வாலாட்டி
WHITE-BELLIED BLUE – வெள்ளை வயிற்று நீல ஈப்பிடிப்பான்
WHITE-BELLIED DRONGO – வெள்ளை வயிற்றுக் கரிச்சான்
WHITE-BELLIED SEA EAGLE – ஆலா
WHITE-BELLIED SEA EAGLE – கடல் பருந்து
WHITE-BELLIED SHORTWING – குட்டை இறக்கையன்
WHITE-BELLIED TREEPIE – வெள்ளை வயிற்று வால் காக்கை
WHITE-BREASTED WATERHEN – கம்புள் கோழி
WHITE-BROWED BULBUL – வெண்புருவச் சின்னான்
WHITE-BROWED FANTAIL FLYCATCHER – வெண்புருவ விசிறிவால் ஈப்பிடிப்பான்
WHITE-CHEEKED BARBET – சின்னக் குக்குறுப்பான் (குக்குறுவான்)
WHITE-EYED BUZZARD – வெள்ளைக்கண் வைரி
WHITE-HEADED BABBLER – வெண்தலைச் சிலம்பன்
WHITE-HEADED KITE – உவணம்
WHITE-NECKED STORK – வெண்கழுத்து நாரை
WHITE-RUMPED MUNIA – வெண்முதுகுச் சில்லை
WHITE-THROATED FANTAIL – வெண்தொண்டை விசிறிவால் ஈப்பிடிப்பான்
WHITE-THROATED KINGFISHER – வெண்தொண்டை மீன்கொத்தி
WHITE-THROATED MUNIA – வெண்தொண்டைச் சில்லை
WIRE-TAILED SWALLOW – கம்பிவால் தகைவிலான்
WOOD SANDPIPER – பொரி உள்ளான்
WOOLLY-NECKED STORK – செங்கால் நாரை
WYNAAD LAUGHINGTHRUSH – வயநாட்டுச் சிரிப்பான்
YELLOW BITTERN – மஞ்சள் குருகு
YELLOW-BROWED BULBUL – மஞ்சள்புருவச் சின்னான்/வெண்புருவக் கொண்டலாத்தி
YELLOW-CROWNED WOODPECKER – மஞ்சள் நெற்றி மரம்கொத்தி
YELLOW-EYED BABBLER – மஞ்சள்கண் சிலம்பன்
YELLOW-FOOTED GREEN PIGEON – பச்சைப்புறா
YELLOW-LEGGED BUTTONQUAIL – மஞ்சள்கால் காடை
YELLOW-THROATED BULBUL – மஞ்சள்தொண்டைச் சின்னான்
YELLOW-THROATED SPARROW – மஞ்சள் தொண்