Archive for November, 2016

A beautiful song in AbhOgi: thanga ratham vanthathu veedhiyilE

November 24, 2016

தங்கரதம் வந்தது, வீதியிலே,
ஒரு தளிர்மேனி வந்தது தேரினிலே
மரகதத் தோரணம்அசைந்தாட
நல்ல மாணிக்க மாலைகள்கவிபாட

செவ்விள நீரின்கண் திறந்து
செம்மாதுளையின்மணி வாய் பிளந்து
முளைவிடும் தண்டில்கோலமிட்டு மூவருலா வந்த காலங்கள் போலே
தங்கரதம் வந்தது

மாங்கனிக் கன்னத்தில், தேனூற சிறு மைவிழிக்கிண்ணத்தில்மீன் ஆட
தேன் தரும் போதைகள், போராட
தேவியின்பொன் மேனி தள்ளாட ஆட
இருவரும்:- தங்கரதம் வந்தது

THANGA RATHAM VANTHATHU VEETHIYILEY – movie: Kalai Kovil (கலைக்கோயில்)

Mysore visit, 171116

November 18, 2016

We drove down to

Mysore

IMG_1520

amusing ourselves on the way.

IMG_1476

IMG_1529

Does that remind you of the onion minarets of the Kremlin?

We reached Mysore and went to

Nalpak restaurant

for lunch. Here’s the jOwAr rOti (rotis made with maize) thAli:

IMG_1492

Looking at some of the graceful architecture

IMG_1498

and the majestic trees

IMG_1500

We went to the

Mysore Palace

IMG_1508

IMG_1513

IMG_1514

Horse-carriages waited to give the tourists joyrides.

IMG_1503

Here’s Krishna dancing on Kaliya the serpent at the entrance:

IMG_1505

It was lovely to see some temple gopurAs with moss and the patina of age:

IMG_1506

This is the swEtha varAha swAmy temple:

IMG_1515

The architecture of the Palace, a combination of Hindu and Islamic styles (true to the broadmindedness of the Wodeyar rulers) is remarkable.

IMG_1518

IMG_1519

IMG_1523

K1 and K2 walked around the palace with us, looking at the many treasures, but they were also glad to be able to play around in the open air afterwards, and go for camel rides.

IMG_1525

It was nice to see many other people enjoying the sights and sounds, and sometimes, just sitting contemplatively.

IMG_1521

After seeing the Palace at an unhurried pace, we had a snack-dessert kind of meal at the excellent Pearl outdoor diner

IMG_1537

The father is pouring chocolate sauce over the Brownie Sizzler, and several spoons were dug into it!

We drove back home, well-satisfied with our day. This is the first exposure the children have had to the heritage of the state

maNi, and karan C….

November 18, 2016

मेरा देश बदल रहा है।

अमीर डर रहा है, गरीब मर रहा है,
मेरा देश बदल रहा है।

सोना उबल रहा है, पैसा गाल रहा है,
मेरा देश बदल रहा है।

ईलाज करा नहीं सकते, रोटी खा नहीं सकते,
गरीब तड़प रहा है, अमीर सिसक रहा है,
सच में मेरा देश बदल रहा है।

न कोई मज़हब न कोई भगवान,
एक लाइन में खड़े हैं हिन्दू और मुस्लमान,
मेरा देश बदल रहा है।

न सड़कों पर जाम, न बाजार में काम,
हर कोई नोट बदल रहा है…
मेरा देश बदल रहा है।

कोई कहता है देश जल रहा है, कोई कहता है देश सम्भल रहा है,
क्या सच में मेरा देश बदल रहा है?

***********

ameer dar rahA hai, gareeb mar rahA hai…
mErA dEsh badal rahA hai..

My country is changing…
sOnA ubal rahA hai, paisa gal rahA hai..
mErA dEsh badal rahA hai..

Gold is boiling, money is melting,
My country is changing…

ilAj karA nahin saktE, rOti khA nahi saktE,
gareeb tadap rahA hai, ameer sisak rahA hai…
sach mein mErA dEsh badal rahA hai..

(We) cannot treat it, we cannot eat food,
The poor man suffers, the rich man hesitates..
Truly, my country is changing…

na koi mazhab koi bhagwaan,
ek hi line mei khade hai hindu aur musalamAn..
mErA dEsh badal rahA hai..

There is neither religion nor god,
Both Hindu and Muslim stand in the same line..
My country is changing…

na sadkon par jAm na bAzAr mein kAm,
har kOI note badal rahA hai..
mErA Desh badal rahA hai..

There is neither a jam in the streets, nor work in the marketplace,
Everyone is exchanging notes..
My country is changing…

kOI kehtA hai Desh jal rahA hai..
kOI kehtA hai desh sambhal rahA hai..
kyA sach mein mErA desh badal rahA hai?

Some say the country is burning..
Some say the country is managing..
Is my country really changing?

The Hummingbird Hawk Moth, Pangot, Uttarakhand, 041116

November 15, 2016

India does not have Hummingbirds, those tiny creatures of the light and air that so delight those living or visiting abroad, especially the western coast of America. Our smallest birds are our Sunbirds and Flowerpeckers.

However, even in urban gardens, one may find oneself looking at something that seems remarkably like a Hummingbird, and yet seems different. In India, this probably means that the

Hummingbird Hawk Moth

Is what one is seeing!

The scientific name for this small creature is Macroglossum stellatarum. They belong to the family called “Sphingidae”.

IMG_0619

In our country, these moths can be found in the northern parts of the country during summer, and in the south, too, in winter.

The moth’s long proboscis and its hovering behaviour, accompanied by an audible humming noise, make it look remarkably like a hummingbird while feeding on flowers.

IMG_0625

It flies during the day, especially in bright sunshine, but also at sunset and sunrise…, and even in the rain!

IMG_0633

Hummingbird hawk-moths have been seen as a lucky omen! The British forces saw them flying on D-Day during the Second World War, and took it to be a sign of victory, which eventually proved true.

IMG_0637//embedr.flickr.com/assets/client-code.js

These moths are particularly fond of nectar-rich flowers and they can be seen feeding on flowers such as marigolds (which was where I took these photographs).

Here is a short video I took, of this unusual moth that looks like a tiny bird:

So…the next time, during these winter months, you hear a humming sound near the garden flowers…look closely and see if there is a Hummingbird Hawk Moth around to delight you!

Some images from my trip to Delhi-Sattal-Pangot. 011116 and 021116

November 10, 2016

To see more photos, click on one photo and it will take you to the entire album on Flickr.

IMG_9119

Why I had my camera repaired and not replaced

November 10, 2016

I had a conversation with a friend who asked me, “Why do you spend Rs.3.5K on repairing your camera instead of getting a new one?”. My response:

1. The expense. The kind of camera I want would be around Rs.20-22K right now.

2. It always takes me a while to get the hang of any camera…these days, even bridge cameras are complex pieces of engineering. I do feel that I have the knack of handling my SX50 now, and getting the majority of my shots as passable or better. I don’t really want to undergo another long and arduous training session with a new camera.

3. As the official repairer had estimated Rs.12k for the repair, I felt that Rs.3.5K was very reasonable. I took it on a long trip, and it’s working very well indeed. The camera repair guy has also given me a guarantee on this zoom motor assembly.

4. With my eyesight problems, I probably will not be buying another camera when this gives up the ghost at some point of time.

Oh yes, I love sharing what I experience, and also feel I am laying by a store of visual memories for the years when I may not be able to get out much, so don’t the last sentence too seriously!

Mukesh Ambani’s woes

November 6, 2016

YOU THINK MUKESH AMBANI DOESN’T HAVE PROBLEMS. ….

Mukesh bhai gets up from his bed room on 15th floor,
takes a swim in the swimming pool on 17th floor,
has breakfast on the 19th floor,
dresses up for office on 14th floor,
collects his files and office bag from his personal office on 21st floor,
wishes bye to wife Nita on 16th floor,
says ‘see you’ to his children on 13th floor & 19th floor,
and goes down on 3rd floor to self drive his 2.5 Crore BMW to office, but then he finds out that he has forgotten the car keys upstairs.
But on which floor? … 15th,17th,19th,14th,
21st,16th or 13th?

He phones all his servants, cooks, maids, secretaries, pool attendants, gymtrainers, lift attendants etc. on all the floors.

There is a hectic search and lot of running around on all the floors, but the key is not traceable.

Fed up, after half an hour of frantic search, Mukesh bhai leaves in a huff in a chauffeur driven Ikon car.

At 3.30 pm late in the afternoon, it is discovered that 4 days back, a temporary replacement maid had washed Mukesh bhai’s pant and hung it to dry on a string in the balcony of 16th floor, with car keys in the pant pocket.
The key was blown away somewhere by the high winds at 16th floorlevel and was never found.
This was detected because of Nita’s habit of checking clothes given for ironing personally.

Meanwhile, after 3 days of the incident, Nita Ambani with all irritation writ large on her face, complained to Mukesh bhai asking him where he was roaming till 3 am last night.

Mukesh replied that he was at home all night. “Then why did the helicopter land in the terrace at 3 am? I was so worried. I could not sleep whole night,” quizzed Nita.

“Oh that helicopter”.. That helicopter came from Germany, sent by guys from BMW to deliver the duplicate car key… “mumbled Mukesh.

Moral of The Story :
A two bed room flat is better. So guys, be happy in your tiny flat….
it saves lots of hassles!